Časopis Tichodroma prijíma všetky typy príspevkov týkajúce sa všeobecných ornitologických tém, bez ohľadu na študovaný taxón a geografickú oblasť. V prípade prác regionálneho významu (faunistika, prvonálezy a pod.) je podmienkou na prijatie relevancia prezentovaných výsledkov pre avifaunu Strednej Európy. Zvažované budú aj príspevky z iných regiónov, ak autori v sprievodnom liste ich relevanciu náležite zdôvodnia.

Obsah rukopisu
Rukopis musí obsahovať: 1) názov práce a jeho preklad do angličtiny, 2) neskrátené meno a priezvisko autora(-ov) s adresami (aj elektronickou adresou korešpondenčného autora), 3) anglický abstrakt (pri pôvodných prácach do 250 slov, pri krátkych správach do 100 slov) a kľúčové slová (3 – 6), 4) vlastný text práce (pri pôvodných prácach členený na štandardné kapitoly: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia), 5) zoznam literatúry citovanej v texte.
Bližšie viď vzorový článok a vzorový formát rukopisu.

Abstrakt (v angličtine) by mal pri pôvodných prácach obsahovať ciele, materiál a metódy, významné výsledky a hlavné závery práce. Abstrakt by mal byť stručný, vecný a prehľadný. Závery musia byť podložené informáciami uvedenými v práci. Kľúčové slová musia čo najlepšie charakterizovať obsah práce. Úvod by mal zosumarizovať výsledky doterajšieho výskumu danej problematiky a vysvetliť, čomu sa bude práca venovať, prečo a ako chce zvolenú tému posunúť dopredu. Materiál a metodika presne popisuje čo a ako bolo uskutočnené. Vo výsledkoch sa prezentujú výsledky výskumu relevantné stanoveným cieľom práce. Diskusia obsahuje autorovu interpretáciu výsledkov a zhrnutie hlavných záverov práce, konfrontuje výsledky s očakávaniami z úvodu práce a s doterajšími poznatkami.

Rozsah rukopisu
Maximálny rozsah je 30 strán pre pôvodné práce a 10 strán pri krátkych správach a personáliách (pri danom formáte; viď nižšie). Rozsiahlejšie práce je potrebné vopred konzultovať s redakciou.

Formát rukopisu
Pre formálnu úpravu rukopisu (formáty .doc, .rtf alebo .txt) je potrebné použiť dvojité riadkovanie, písmo Times New Roman, veľkosť 12. Vedecké mená písať v kurzíve. Pri prvom použití v texte písať celé, ďalej vždy skracovať. Ďalšie iné formáty (napr. veľké písmená, odsadzovanie medzerníkom) sú nežiadúce! Tabuľky a obrázky s legendami musia byť priebežne číslované, tak ako sa na nich postupne odkazuje v texte a zaradené na konci rukopisu, jednotlivo na samostatných listoch. Prípadne označené a uložené v samostatných súboroch (napr. .xls). Pri slovensky alebo česky písaných prácach musia mať texty k tabuľkám, obrázkom a prílohám aj preklad do angličtiny. Všetky použité skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené. Pri citovaní viacerých prác za sebou v texte, sa radí najprv podľa roku a potom podľa abecedy (napr. Matoušek 1963, Karaska 1995, Danko et al. 2002, Demko 2002, Kerestúr & Mojžiš 2008).

Príklady citovania literatúry v zozname:
[článok z časopisu]
Brandl R., Krištín A. & Leisler B. 1994: Dietary niche breadth in a local community of passerine birds: an analysis using phylogenetic contrasts. — Oecologia 98: 109–116.
Kloubec B. 1992: Metody zjišťování výskytu kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L.). — Tichodroma 4: 43–52.
Matoušek B. 1963: Faunistický prehľad slovenského vtáctva III. — Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, Bratislava 9: 68–139.
[knižná monografia]
Ferianc O. 1979: Vtáky Slovenska 2. — Veda, Bratislava.
[kapitola z knihy]
Demko M. 2002: Prepelica poľná (Coturnix coturnix). — Pp.: 227–229. In: Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava. 
[článok zo zborníka]
Karaska D. 1995: Vtáctvo rieky Oravy. — Pp.: 57–68. In: Belanský P. & Removčíková O. (eds.): Rieka Orava a jej prírodné hodnoty. OÚ ŽP a SZOPK, Dolný Kubín.
[dokument z internetu]
BirdLife International 2020: Species factsheet: Cygnus cygnus. — http://www.birdlife.org. Navštívené 1. 1. 2020.

Zasielanie rukopisu
Rukopisy sa zasielajú e-mailom na tichodroma@ife.sk

Recenzovanie rukopisu
Zaslané rukopisy prechádzajú recenzným pokračovaním. Korešpondenčný autor obdrží štandardne hodnotenia dvoch recenzentov ako aj stanovisko redakcie s návrhmi na úpravu rukopisu. Po následnej úprave rukopisu a vyjadrení sa ku všetkým recenzným pripomienkam, autor dostane konečné stanovisko redakcie o prijatí do tlače.

Publikovanie
Publikovanie v časopise je zdarma. Pred publikovaním článku je korešpondenčnému autorovi zaslaný náhľadový súbor na korektúry. Články budú hneď po prijatí zverejnené v elektronickom vydaní aktuálneho čísla na stránke časopisu. Po vyjdení tlačeného vydania čísla (obyčajne koncom kalendárneho roka) redakcia zasiela autorom (v prípade viacerých spoluautorov iba prvému, resp. korešpondenčnému autorovi) jeden výtlačok časopisu zdarma a separát článku v podobe .pdf súboru. Ďalšie výtlačky je možné si zakúpiť, pre členov SOS/BirdLife Slovensko so zľavou.

Prehlásenie o publikačnej etike a jej porušeniach (v angličtine)

Oznámenie o autorských právach
Tichodroma je časopis s otvoreným prístupom, čo znamená, že všetok jeho obsah je prístupný voľne, bez poplatkov, jednotlivcom aj inštitúciám. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, šíriť, vyhľadávať a vytvárať odkazy na plné texty článkov v tomto časopise bez potreby predchádzajúceho súhlasu od vydavateľa či autora.Publikované práce budú voľne prístupné pod licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Autori, publikujúci v Tichodrome, súhlasia s nasledujúcimi podmienkami:
  • Autorom zostávajú autorské práva k textu; súčasne autori garantujú časopisu Tichodroma právo na prvé publikovanie ich práce pod licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, ktorá umožňuje ďalšie šírenie práce za predpokladu priznania ich autorstva a uvedenia časopisu, kde bola publikovaná (Tichodroma).
  • Autorom je dovolené a je pokladané za žiadúce zverejniť prácu na internete pred a počas redakčného procesu s uvedením faktu, že text bol zaslaný do časopisu Tichodroma, pretože tento postup môže viesť k zaujímavej výmene názorov a k rýchlejšej a väčšej citovanosti práce po tom, čo vyjde vo finálnej podobe.


© SOS/BirdLife Slovensko